Regulations for Poland

Dear Sirs,

The Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, referred to as the RODO, is effective from 25 May 2018.

Therefore, we want to inform you about the rules of processing your personal data and about your rights in relation to this. We want you to have complete knowledge and thus full comfort of using the services, websites, and systems of our company. Therefore, before you start using our services and websites, please read the following information.

At the same time, we ensure that we duly care about your privacy. Your personal data is safe with us and you may withdraw your consent for its collection and processing at any time, in accordance with the provisions of the following “Information on the protection of personal data”.
Information on the protection of personal data, BERICAP Polska Sp. z o.o. with its registered address 00-867 Warsaw, ul. Jana Pawła II 27 as an administrator of personal data, collects your personal data obtained during:

 1. Recruitment processes
 2. Conclusion of the Contract of employment and during its term
 3. Obtaining your orders and their implementation as well as in the process of concluding the contract and during its implementation

especially:

 1. We process our employees’ data in the following fields: name and surname, e-mail address, contact address and data resulting from the relevant Acts relating to tax settlements, social security, employee issues
 2. We process our partners’ data in the following scope: name and surname, e-mail address, contact address, name of the represented entity, telephone number, position, tax identification number, statistical registration number, registered address, bank account number.
We collect your personal data for the following purposes:
 1. We collect the data of our employees in order to: Conduct employee matters, settlements with state offices and ZUS
 2. We collect the data of our contractors in order to:
 • a. conclude and implement the contracts that binds us and provide you with services offered by us,
 • b. conclude and implement the contracts that binds us, including in particular the dispatch of ordered goods, payment processing, and handling complaints,
 • c. perform the duties provided for by law, including in particular to issue and store invoices and accounting documents, as well as for archiving purposes
 • d. protect the rights in accordance with the law, including in particular the recovery of overdue payments as part of debt collection processes and lawsuits,
 • e. verify your payment credibility,
 • f. carry out marketing activities and send business information in the case of your separate consents.
 1. the right to request access to Personal Data; the data subject is entitled to obtain confirmation of whether personal data concerning him is being processed and, if so, he is entitled to access to it. At your request, BERICAP Polska Sp. z o.o. will provide you with a copy of your Personal Data being processed. For any subsequent copies you request, BERICAP Polska Sp. z o.o. may charge a reasonable fee resulting from administrative costs,
 2. the right to rectify Personal Data; You have the right to rectify Personal Data that concerns you and which is incorrect. Taking into account the purposes of processing, you have the right to request supplementing incomplete Personal Data, including by providing an additional statement,
 3. the right to delete Personal Data (“the right to be forgotten”); you have the right to request, if there are circumstances provided for by law, to immediately remove your personal data, and BERICAP Polska Sp. z o.o. is obliged to delete such Personal Data without undue delay,
 4. the right to restrict the processing of your Personal Data; in this case, BERICAP Polska Sp. z o.o. will indicate on your request such Personal Data, and their processing may be limited only for specific purposes,
 5. the right to transfer Personal Data; under certain conditions, you have the right to receive, in a structured, commonly used, machine-readable format, your Personal Data processed by BERICAP Polska Sp. z o.o. and you have the right to send this Personal Data to another entity,
 6. the right to object; in certain circumstances, you have the right to object – for reasons related to your particular situation – at any time to the processing of your Personal Data, and BERICAP Polska Sp. z o.o. may be under an obligation to stop processing such Personal Data. If you have any questions regarding Personal Data or exercising privacy rights, please contact us via the application form located at https://bericap.com//en/Contact/location/Poland.php. Each question will be answered within 7 business days.

We would like to inform you that this Information may be updated from time to time in accordance with applicable law (for example, if we implement new systems or processes that involve the use of personal data) and in that case we will inform you accordingly about the changes.

Szanowny Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług, serwisów, stron www, systemów naszej firmy. Dlatego zanim Pani/Pan rozpocznie korzystanie z naszych usług i stron , prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Pani/Pana prywatność. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie może Pani/Pan wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych
BERICAP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kod 00-867 , przy ul. Jana Pawła II 27 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas :

 1. Procesów rekrutacyjnych
 2. Zawierania Umowy o Pracę oraz w czasie jej trwania
 3. Uzyskania od Państwa zamówień i ich realizacji oraz w procesie zawierania umowy oraz w trakcie jej realizacji

w szczególności:

 1. Dane naszych pracowników przetwarzamy w zakresie : imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu oraz dane wynikające ze stosownych Ustaw odnoszących się do rozliczeń podatkowych, ZUS, spraw pracowniczych
 2. Dane naszych kontrahentów przetwarzamy w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:
 1. Dane naszych pracowników gromadzimy w celu: Prowadzenia spraw pracowniczych, rozliczeń z urzędami państwowymi oraz ZUS
 2. Dane naszych kontrahentów gromadzimy w celu:
 • a. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług serwisowych,
 • b. zawierania i realizacji łączącej nas umowy w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • c. realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • d. ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • e. weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej
 • f. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

BERICAP Polska Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi BERICAP Polska Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy (” Przetwarzający dane “) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności BERICAP Polska Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług serwisowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez BERICAP Polska Sp. z o.o
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 3. BERICAP Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez BERICAP Polska Sp. z o.o. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i BERICAP Polska Sp. z o.o.
  Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
  Ponadto, macie Państwo prawo do:
 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. BERICAP Polska Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, BERICAP Polska Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a BERICAP Polska Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, BERICAP Polska Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez BERICAP Polska Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na BERICAP Polska Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie https://bericap.com//en/Contact/location/Poland.php.Na każde zapytanie zostanie udzielona odpowiedz w czasie do 7 dni roboczych Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.